Hiszpański online i na miejscu

Jakie są różnice między DELE, SIELE i LANGUAGE CERT?

Dyplomy języka hiszpańskiego DELE i międzynarodowy system oceny znajomości języka hiszpańskiego SIELE są to dwie komplementarne usługi w zakresie egzaminów oferowanych przez Instytut Cervantesa w celu zaspokojenia zróżnicowanych potrzeb klientów. Obie, uznawane w środowisku międzynarodowym, wspierane są przez prestiżowe instytucje, które gwarantują najwyższe standardy jakości i stosowanie dobrych praktyk.

Dyplomy DELE to tytuły przyznawane przez Ministerstwo Edukacji i Kształcenia Zawodowego Hiszpanii ważne bezterminowo i skonsolidowane od początku ich ustanowienia w 1989 roku. W ramach tego systemu przeprowadzane są egzaminy od poziomu A1 do C2 zgodnie z ESOKJ, a kandydat musi wcześniej zdecydować, do którego z nich przystąpi. Każdy egzamin składa się z czterech części (rozumienia tekstu pisanego, rozumienia ze słuchu, wypowiedzi ustnej i wypowiedzi pisemnej), przeprowadzany jest na papierze, w ośrodku egzaminacyjnym oraz podczas wcześniej ustanowionych sesji egzaminacyjnych. DELE oferuje egzaminy dla uczniów, młodzieży i dorosłych, dla których hiszpański jest językiem obcym, drugim lub ojczystym.

TERMIN ZAPISU NA NAJBLIŻSZY EGZAMIN DELE UPŁYWA:

Dni
Godziny
Minuty

SIELE poświadcza poziom znajomości języka hiszpańskiego przez młodzież i dorosłych, którzy posługują się tym językiem jako obcym, drugim lub ojczystym. Został zapoczątkowany w 2016 r. i zatwierdzony przez Instytut Cervantesa, Narodowy Autonomiczny Uniwersytet w Meksyku, Uniwersytet w Salamance i Uniwersytet w Buenos Aires. Umożliwia odbycie pełnego egzaminu składającego się z czterech części (rozumienia tekstu pisanego, rozumienia ze słuchu, wypowiedzi ustnej i wypowiedzi pisemnej) lub tylko niektórych z nich, co umożliwia ocenę wybranych sprawności językowych.

Zarówno testy w ramach SIELE, jak i związane z nimi procedury przeprowadzane są elektronicznie, w centrum egzaminacyjnym, po uprzednim wyznaczeniu daty i godziny spotkania. Certyfikaty SIELE ważne są pięć lat.

TERMIN ZAPISU NA NAJBLIŻSZY EGZAMIN SIELE UPŁYWA:

Dni
Godziny
Minuty

LanguageCert oferuje przystępne, uznane na całym świecie egzaminy z języka hiszpańskiego, które spełniają potrzeby kandydatów w każdym wieku na całym świecie. Kandydaci, którzy muszą udowodnić swoją znajomość języka hiszpańskiego w celu podjęcia pracy lub nauki, mogą przystąpić do egzaminu LanguageCert International ESOL na poziomach A2, B1, B2, C1 i C2 online z preferowanego miejsca, bez konieczności odwiedzania Centrum Testowego.

TERMIN ZAPISU NA NAJBLIŻSZY EGZAMIN LANGUAGE CERT UPŁYWA:

Dni
Godziny
Minuty
 

DELE

SIELE

Language Cert USAL EsPro

Opis

Dyplom z j. hiszpańskiego na poziomie od A1 do C2, w ramach ESOKJ

Certyfikat znajomości j. hiszpańskiego w oparciu o skalę punktową, tożsamą z poziomami A1-C1, w ramach ESOKJ

Certyfikat znajomości j. hiszpańskiego w oparciu o skalę punktową, tożsamą z poziomami A1-C2, w ramach ESOKJ

Wystawca dokumentu

Ministerstwo Edukacji i Kształcenia Zawodowego Hiszpanii. Instytut Cervantesa od 2002 r. sprawuje nadzór naukowy, ekonomiczny i administracyjny nad procesem egzaminacyjnym

Instytut Cervantesa, Narodowy Autonomiczny Uniwersytet w Meksyku, Uniwersytet w Salamance i Uniwersytet w Buenos Aires

Language Cert i Uniwersytet w Salamance

Rozpoczęcie nadzoru nad certyfikacją

1989

2016

 

Miejsce pochodzenia

Hiszpania

Hiszpania, Meksyk i Argentyna

Wielka Brytania i Hiszpania

Termin ważności

Bezterminowo

Pięć lat

Bezterminowo

Uznanie międzynarodowe

Na poziomie międzynarodowym: systemy edukacyjne (np. Brazylii, Francji i Włoch), instytucje, podmioty gospodarcze, uczelnie wyższe itp. W Hiszpanii: w celu uzyskania obywatelstwa, przyznania prawa do wykonywania zawodu lekarza (MIR), farmaceuty (FIR) itp.

Uznanie międzynarodowe przez uczelnie wyższe patronujące SIELE

Uznanie przez odpowiednie władze urzędowe następujących krajów: Hiszpania, Francja, Wielka Brytania i Rosja.https://www.languagecert.org/es/about-us/recognition/languagecert-usal-espro-recognition

Podmiot odpowiedzialny za nadzór administracyjny i handlowy

Instytut Cervantesa

Operator techniczny i handlowy: Telefónica Educación Digital

PeopleCert

Odbiorcy

Uczniowie, młodzież i dorośli uczący się hiszpańskiego jako języka obcego, drugiego lub ojczystego

Młodzież i dorośli uczący się hiszpańskiego jako języka obcego, drugiego lub ojczystego

Nie ma ograniczeń wiekowych. Ponieważ jednak testy LanguageCert USAL esPro oceniają poziom znajomości języka hiszpańskiego do celów zawodowych, zaleca się przystąpienie do nich młodzieży i osobom dorosłym.

Sposób realizacji

W ośrodkach egzaminacyjnych, na papierze, w czasie sesji ogłoszonych na poziomie międzynarodowym

W ośrodkach egzaminacyjnych, przy pomocy komputera, w systemie wyznaczonych indywidualnych spotkań

W ośrodkach egzaminacyjnych, przy pomocy komputera lub na papierze.

Zdalnie z dowolnego miejsca na świecie (z wyjątkiem wypowiedzi ustnych i pisemnych)

Sieć ośrodków egzaminacyjnych

Ponad tysiąc, w ponad stu krajach na pięciu kontynentach

Obecnie sieć liczy ponad 700 ośrodków na świecie. Nieprzerwanie dochodzą nowe ośrodki. Zaleca się sprawdzanie informacji na stronie http://www.siele.org/

Centra egzaminacyjne zarządzają harmonogramem egzaminów i mogą organizować egzaminy w dowolnym terminie i czasie dogodnym dla centrum i kandydata.

https://www.languagecert.org/es/exam-types/test-centre-exams 

Integracja odmian j. hiszpańskiego

Tak, zwłaszcza od poziomu B1

Tak, obowiązkowo, w całym egzaminie od chwili jego powstania

Egzamin ma na celu ocenę języka w środowisku zawodowym.

Spełnienie międzynarodowych standardów certyfikacji

Tak

Tak

Tak

Liczba egzaminów i poziomy

Sześć egzaminów dla dorosłych: A1-C2 Dwa egzaminy dla uczniów: A1-A2/B1

Egzamin dla młodzieży i dorosłych integrujący zadania od poziomu A1 do C1

Pięć wersji egzaminu: jedna globalna dla wszystkich umiejętności i cztery oceniające jedną umiejętność lub integrację dwóch z nich.

Egzamin dla dorosłych integrujący zadania od poziomu A1 do C1.

Trzy wersje egzaminu: pierwsza ocenia czytanie i rozumienie ze słuchu, druga wypowiedź ustną, a trzecia wypowiedź pisemną.

Części składowe egzaminu

Rozumienie tekstu pisanego Rozumienie ze słuchu Wypowiedź i interakcja pisemna 

Wypowiedź i interakcja ustna

Rozumienie tekstu pisanego

Rozumienie ze słuchu Wypowiedź i interakcja pisemna

 Wypowiedź i interakcja ustna

Rozumienie tekstu pisanego i ze słuchu Wypowiedź pisemna

Wypowiedź ustna

Ocenianie

Egzamin pisemny w Instituto Cervantes, egzamin ustny w ośrodku egzaminacyjnym

Pracownicy SIELE

Pracownicy LanguageCert 

Informacja o wyniku

Zdany (Apto) lub niezdany (No apto) na poziomie, do którego przystępował kandydat

Wynik znajomości hiszpańskiego wyrażony w skali tysiąca punktów, równoważny z ESOKJ od A1 do C1

Ocena w skali od 0 do 100, która jest przypisana do ESOKJ. Certyfikat od poziomu A1 do C2 na podstawie wyników, o ile wynik wynosi 10 lub więcej.

Rodzaj wystawianego dokumentu

Zaświadczenie o charakterze urzędowym w formie elektronicznej o uzyskanym wyniku; Oficjalny dyplom DELE dla osób, które uzyskały wynik pozytywny z całego egzaminu

Certyfikat (dla pełnego egzaminu) lub Raport (dla jednej lub kilku części, w przypadku niepełnego egzaminu) o uzyskanych wynikach, w zależności od zamówienia.

Raport, który przedstawia wynik kandydata z każdej części egzaminu. 

Certyfikat: Certyfikat przedstawia wyniki w odniesieniu do odpowiedniego poziomu CEFR (A1 do C2) dla wyników 10 lub wyższych.

Kandydaci otrzymują Raport z Egzaminu przedstawiający ich ogólny wynik łączący te dwie umiejętności (rozumienie ze słuchu i czytanie ze zrozumieniem), a także ich oddzielne wyniki.

Termin publikacji wyników egzaminu

Około 3 miesięcy

Maksymalnie do 3 tygodni

Od 3 do 5 dni

 

Jak się zapisać?